Här kan du lämna in en rapport via Grundels externa visselblåsarfunktion Hailey HR.

Vad kan rapporteras? Exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras:

  • en kriminell handling har utförts, utförs eller riskerar att utföras.
  • en person har inte följt gällande lag, följer inte gällande lag eller riskerar att inte följa gällande lag.
  • en anställds hälsa och säkerhet har blivit hotad, är hotad eller riskerar att bli hotad.
  • miljön har farit illa, far illa eller riskerar att fara illa.
  • manipulation av redovisning eller finansiell data.
  • ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning.
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
  • information om att någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls.

Grundels förväntar sig att alla anställda rapporterar misskötsel på arbetsplatsen, som gör att företaget som organisation inte lever upp till fastställda lagar och principer.

En anmälan om visselblåsning kan även lämnas in av konsulter, praktikanter, styrelsemedlemmar eller övriga som på något sätt representerar eller är aktiva i verksamheten.”

 

Lämna in en anonym rapport

Grundels visselblåsarpolicy