Trafikbuller vid fastigheten beror på trafikmängden, tung trafik, hastighet, vägars utformning och så vidare. Bullret kan även orsakas av flyg-, -spår eller båttrafik. Idag lever många med bullernivåer som inte är acceptabla men som går att åtgärda, till exempel genom att tilläggsisolera med isolerglas. Som fastighetsägare kan du dessutom få bidrag till denna åtgärd från väghållaren det vill säga Trafikverket eller kommunen.

Det är väghållaren som ansvarar för bullernivåerna och om du är osäker på vem det är, kan du kontakta miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet för sådana frågor. Hit kan du även vända dig om du inte är nöjd med den hjälp du fått vid tidigare kontakt med väghållaren.

I Sverige mäts ljudnivåer med maxnivå eller med ekvivalent nivå, det vill säga dygnsgenomsnittlig ljudnivå. Kontakta väghållaren för aktuella riktvärden som gäller för din fastighet.

På naturvårdsverkets webbplats finns följande information om generella riktvärden för trafikbuller

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur (Infrastrukturinriktning för framtida transporter).

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
  • För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.
  • ​​​​​​​För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.