Livscykelanalys

Analysen visar tydligt att Grundels Klimatruta har lägst total miljöpåverkan, både för hela sin livslängd samt per år. Att installera Grundels Klimatruta bidrar till en ca 12 % lägre total miljöpåverkan per år jämfört med att byta ut det gamla fönstret till ett nytt treglasfönster. Här nedan kan ni ta del av en sammanfattning av LCA-anaysen

Grundels Fönstersystem har med hjälp av en student från högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik på Karlstads Universitet tagit fram en livscykelanalys (LCA) för Grundels Klimatruta. Livscykelanalysen har tagits fram enligt ISO 14040 standard med syfte att kunna jämföra miljöpåverkan för olika åtgärder på befintliga tvåglasfönster.

Från vagga till graven

I livscykelanalysen har vi tittat på total miljöpåverkan hela vägen från råvaruutvinning till produktens slutskedefas.

 

 

Livscykelanalys utifrån följande 3 scenarios:

Tvåglasfönster
Låta ett tvåglasfönster vara kvar oförändrat i en referensbyggnad i Stockholm. Det här är arbetets referenssystem.
Grundels Klimatruta
Installera Grundels Klimatruta på insidan av det befintliga tvåglasfönstret.
Treglasfönster
Ta bort det befintliga fönstret och montera dit ett nytt aluminiumbeklätt treglasfönster i trä.

Total miljöpåverkan

I livscykelanalysen har vi studerat samtliga scenarios ovan utifrån följande miljöpåverkanskategorier;

  • Global uppvärmningspotential
  • Försurningspotential
  • Övergödningspotentialfossil
  • Bränsleanvändning.
I figuren visas den totala miljöpåverkan som normaliserade värden, vilket innebär att varje miljöpåverkanskategori har dividerats med ett referensvärde så att de olika kategorierna kan jämföras mot varandra, då de annars mäts i olika enheter. Avgränsningar finns specificerade under rubriken ”Avgränsningar”, nedan. 

Avgränsningar

Livslängd för Grundels Klimatruta och ett nytt trä-aluminiumfönster antas till 30 respektive 50 år. Därmed är vald funktionell enhet för LCA är miljöpåverkan per m2 fönster, år.
Använd databas och mjukvara: SimaPro (PRè Consultants 2014) från Ecoinvent V.3.1.
Svensk elmix har använts vid samtliga beräkningar.

Resultat

Grundels Klimatruta har lägst total miljöpåverkan (utsläpp av CO2-eq), både för hela sin livslängd samt per år.

Att installera Grundels Klimatruta bidrar till en ca 12 % lägre total miljöpåverkan per år jämfört med att byta ut det gamla fönstret till ett nytt treglasfönster.

Grundels Klimatruta leder även till ca 30 % minskad fossil bränsleanvändning per år jämfört med att byta ut det gamla fönstret till ett nytt aluminiumbeklätt tre-glasfönster (se figur nedan).

Ladda hem hela LCA-rapporten här.

Ladda hem