Genom att installera isolerglas i dina befintliga fönster halveras bullerstörningen i fastigheten, bullret minskar med 3 till 10 decibel beroende på val av glas. Som ett ungefärligt riktmärke kan sägas att en minskning med 3 decibel uppfattas av människan som en halvering av bullret.

Buller är allt oönskat ljud oavsett om det är skadligt för hörseln eller bara störande. Buller är idag ett vanligt miljö- och folkhälsoproblem som drabbar många människor.

En vanlig orsak till buller är störande trafik ljud som tränger in i bostaden om du har dåligt ljudisolerade
2-glasfönster. Trafikverket med flera myndigheter har kravet på sig att skydda omgivande byggnader mot bullerstörning.